Oświadczenie o ochronie prywatności przeznaczone dla klientów

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy korzystają z jednej z platform i produktów Just Eat Takeaway.com, w tym witryny internetowej do składania zamówień, aplikacji, JET’s platforma i usługami for business (“JET for Business”) i karty JET for Business (zwanych łącznie „Usługami”). O ile nie określono inaczej, administratorem danych osobowych w celu ich przetwarzania jest spółka Takeaway.com Group B.V. (zwana dalej “JET”).

Spółka JET dąży do stworzenia najlepszej na świecie społeczności zajmującej się żywieniem, a droga do tego celu zaczyna się od ochrony prywatności wszystkich członków społeczności. Oznacza to, że spółka będzie chronić dane osobowe wszystkich odwiedzających, którzy korzystają z jej Usług.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych powody przetwarzania

W przypadku każdej interakcji użytkownika ze spółką JET za pośrednictwem jej Usług dochodzi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Spółka JET może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

1. Obsługa zamówień

Spółka przetwarza dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia. Są one niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdzenia zamówienia, oceny zamówienia, płatności i ewentualnego zwrotu pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wynikająca z realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami RODO. Spółka przetwarza następujące dane osobowe w celach związanych z zamówieniami:

2. Opinie dotyczące restauracji

Po zakończeniu realizacji zamówienia użytkownik zostanie poproszony pocztą elektroniczną o przekazanie opinii o danej restauracji. Podstawą prawną wysłania takiej wiadomości e-mail, zgodnie z RODO, jest zgoda użytkownika, chyba że nie jest ona konieczna na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Spółka JET przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika podczas przekazywania opinii na temat restauracji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO, jest to, że jest ono niezbędne w celu realizacji umowy. Można wycofać zgodę, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności. Spółka przetwarza następujące dane osobowe w celach związanych z zamieszczaniem opinii dotyczących restauracji:

3. Dział obsługi klienta

Aby odpowiedzieć na pytania lub rozpatrzyć reklamację w związku z kontaktem użytkownika z działem obsługi klienta, zostaną wykorzystane podane przez niego dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO, jest to, że jest ono niezbędne w celu realizacji umowy i/lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych JET. Spółka przetwarza następujące dane w celach związanych z obsługą klienta:

4. Konta klientów

W przypadku interakcji z Usługami użytkownik ma możliwość utworzenia konta. Utworzenie konta odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Możliwe jest wycofanie zgody i/lub usunięcie konta, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności. Wycofanie zgody lub usunięcie konta może negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkownika. W związku z kontem przetwarzane są następujące dane osobowe:

5. Programy lojalnościowe

JET ma kilka programów lojalnościowych, za pomocą których składa użytkownikom oferty i oferuje upusty. Gdy użytkownik korzysta z programów lojalnościowych, jego dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia zniżek lub ofert określonych w danym programie lojalnościowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, jest zgoda użytkownika, chyba że nie jest ona konieczna na mocy obowiązujących przepisów prawa.

W ramach jednego z programów lojalnościowych funkcjonuje sklep lojalnościowy, w którym można skorzystać z ofert partnerów zewnętrznych. Niektórzy z partnerów sklepu lojalnościowego wymagają podania danych osobowych w celu realizacji wysyłki. Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu lojalnościowego i wysyłką zamówienia to:

6. Badania klientów

Aby usługi spółki były dostosowane do preferencji użytkownika oraz aby ulepszać swoje usługi i platformy, spółka JET może zwrócić się do użytkownika z prośbą o udział np. w badaniu ankietowym. Spółka wysyła wiadomości wyłączenie za uprzednią zgodą użytkownika, chyba że w świetle obowiązujących przepisów prawa zgoda nie jest konieczna. Uczestnictwo w ankietach zadowolenia klienta jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać ankiet, może wycofać zgodę. Możliwość taka jest zapewniona w wysyłanych wiadomościach. JET może przetwarzać następujące dane osobowe dla celów badawczych:

7. Marketing

Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe, aby możliwe było wysyłanie użytkownikowi (spersonalizowanych) wiadomości marketingowych i powiadomień. W takich wiadomościach (wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień push) znajdują się najnowsze informacje, propozycje zniżek i dane nowych restauracji niezależnie od formatu wykorzystywanego do wysyłania tych wiadomości (dotyczy to także wiadomości e-mail i wiadomości push). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, jest zgoda użytkownika udzielona podczas zamawiania, chyba że nie jest ona konieczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli użytkownik chce zmienić preferencje dotyczące otrzymywania takich wiadomości i powiadomień, może zrezygnować z subskrypcji za pomocą łącza służącego do rezygnacji znajdującego się w wiadomościach, w ustawieniach konta lub korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności. Spółka przetwarza następujące dane osobowe w celach marketingowych:

8. Pliki cookie

JET wykorzystuje pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Dane przetwarzane dla celów związanych z plikami cookie różnią się w zależności od celu (funkcjonalnego, analitycznego lub marketingowego) i zależą od preferencji określonych przez użytkownika.

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem dotyczącym plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat ich wykorzystania oraz ustawić preferencje.

9. Zapobieganie nadużyciom finansowym

Spółka przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć w związku ze swoimi Usługami i za ich pośrednictwem. Podstawą prawną tej operacji przetwarzania danych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest konieczność realizacji uzasadnionego interesu JET (zapobieganie oszustwom). Dane osobowe przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom finansowym to:

10. Analiza

JET wykorzystuje dane osobowe użytkownika, aby spełnić swoje zobowiązania w zakresie sprawozdawczości wobec reklamodawców oraz aby doskonalić swoją witrynę internetową, a także ofertę produktów i usług. Podstawą prawną tej operacji przetwarzania danych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest konieczność realizacji uzasadnionego interesu JET (analiza i sprawozdawczość). Spółka zawsze dba, aby raporty nie zawierały żadnych danych osobowych, i aby nie było możliwości zidentyfikowania użytkownika.

11. Kampanie

JET może prowadzić określone kampanie lub udostępniać treści w związku z Usługami. Jeżeli użytkownik chce wziąć udział w kampanii spółki JET, w każdym przypadku zapyta ona o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną tej czynności przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. W każdym przypadku użytkownik może ją wycofać, kontaktując się ze spółką za pomocą danych kontaktowych podanych w ramach kampanii lub korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności.

JET przetwarza następujące dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem kampanii:

12. JET for Business i i karta JET for Business

Spółka przetwarza dane osobowe, jeżeli użytkownik korzysta z dodatku pozapłacowego JET for Business, aby zapłacić za zamówienie złożone za pośrednictwem Usług, w związku z korzystaniem z karty JET for Business, aby wydać i wysłać kartę JET for Business oraz aby dostarczyć użytkownikowi dodatek pozapłacowy w formie elektronicznej. Poza wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub uzasadnionym interesem, które spółka może mieć, zgodnie z definicją zawartą w RODO, podstawą prawną przetwarzania danych przez JET jest fakt, że takie przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy.

Spółka może przetwarzać następujące dane osobowe w związku z usługą JET for Business i/lub kartą JET for Business:

Obsługa kart JET for Business odbywa się we współpracy z dostawcą usług wydawania kart i transakcji kartowych Adyen, który również uznawany jest za niezależnego administratora danych osobowych. Przetwarzanie niektórych z powyższych danych osobowych przez Adyen jest objęte oświadczeniem o ochronie prywatności Adyen, które zamieszczono tutaj: oświadczenie o ochronie prywatności Adyen, a spółka zaleca zapoznanie się z nim, ponieważ stosuje się je w uzupełnieniu do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dodatkowe cele

Spółka będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach opisanych powyżej. Jeżeli spółka będzie chciała wykorzystywać dane w innych celach, podejmie odpowiednie środki, aby poinformować użytkownika o tym fakcie, stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nią zmian. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych, spółka będzie zabiegać o uzyskanie zgody użytkownika.

Wiek

Witryna spółki nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia i spółka nie zamierza gromadzić danych osobowych osób odwiedzających witrynę, które nie ukończyły 16 lat. Nie jest ona jednak w stanie zweryfikować wieku odwiedzających. Dlatego doradza się rodzicom monitorowanie aktywności dzieci w Internecie, aby zapobiec gromadzeniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli użytkownik uważa, że spółka zgromadziła dane osobowe osoby niepełnoletniej bez zgody, prosimy o kontakt, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności. Spółka przystąpi do usunięcia tych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W celu realizacji umowy z użytkownikiem oraz ulepszenia platformy JET wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie. Na przykład JET wykorzystuje dane adresowe użytkownika i/lub dane o lokalizacji w celu wybrania dostępnych w okolicy restauracji. Spółka wykorzystuje również zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu spełnienia swoich zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom.

Jeżeli takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie prowadzi do podjęcia negatywnej decyzji dotyczącej użytkownika, a użytkownik się z nią nie zgadza, może skontaktować się ze spółką, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności. Następnie spółka przystąpi do ponownej oceny sytuacji.

Czas przechowywanie danych osobowych

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez taki okres, jaki będzie konieczny do realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone, w tym aby spełnić wszelkie wymogi prawne, księgowe lub sprawozdawcze. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, spółka bierze pod uwagę ilość, charakter i stopień poufności danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarza dane osobowe, oraz możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach spółka może anonimizować dane osobowe, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem. W takim przypadku spółka może wykorzystać takie informacje bez dalszego powiadomienia użytkownika.

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przechowywania jego danych osobowych, może skontaktować się ze spółką, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności.

Udostępnianie restauracjom

W przypadku zamówienia za pośrednictwem naszych Usług JET udostępni Twoje dane osobowe (zamówienie, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i dane kontaktowe) wybranej restauracji, aby restauracja ta mogła zrealizować Twoje zamówienie oraz, w razie potrzeby, niezbędne usługi, na przykład w celu rozpatrzenia reklamacji. Jesteś bezpośrednim klientem restauracji, dlatego też restauracja ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych przez restaurację najlepiej skontaktować się bezpośrednio z restauracją.

Udostępnianie danych w związku z usługami JET for Business i kartą JET for Business

Jeżeli użytkownik korzysta z dodatków pozapłacowych JET for Business, aby zapłacić za zamówienie złożone za pośrednictwem Usług lub z karty JET for Business, spółka JET udostępnia dane osobowe (takie jak adres e-mail oraz dane dotyczące zamówienia i dodatków pozapłacowych) osobie, która przyznała dodatek pozapłacowy (może to być pracodawca, partner biznesowy itp.) w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy spółką a tą osobą. Należy pamiętać, że osoba przyznająca dodatek pozapłacowy ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie danych osobowych i ma związane z nim zobowiązania. Osoba przyznająca dodatek pozapłacowy udostępnia również dane osobowe spółce, aby umożliwić jej i dostawcom usług związanych z kartą JET for Business świadczenie użytkownikowi usług JET for Business i/lub usług związanych z kartą JET for Business.

Udostępnianie danych innym podmiotom (nie restauracjom)

JET może współpracować z innymi firmami w ramach grupy JET oraz z innymi osobami trzecimi w celu przeprowadzenia opisanego powyżej przetwarzania danych i/lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Te firmy będące częścią grupy i osoby trzecie będą przetwarzać dane osobowe użytkownika w imieniu spółki (jako podmioty przetwarzające dane) lub jako samodzielni administratorzy danych i będą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Spółka wymaga od firm należących do grupy i osób trzecich ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności i podejmuje odpowiednie środki zgodnie z właściwym prawem o ochronie danych, aby zagwarantować taki sam poziom ochrony i poufności.

Spółka będzie również udostępniać dane użytkownika innym zewnętrznym administratorom danych, jeżeli będzie to właściwe lub niezbędne w związku z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi (w tym w związku z nakazem sądowym) lub jeżeli uzna, że ujawnienie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, wykonania, ustanowienia lub obrony praw lub do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby. Do takich administratorów zewnętrznych mogą zaliczać się organy ścigania.

Spółka może również ujawnić dane użytkownika dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich jej aktywów w związku z jakąkolwiek sprzedażą lub przeniesieniem tych aktywów.

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane następującym podmiotom:

Witryny internetowe osób trzecich

W witrynie internetowej spółki mogą znajdować się łącza do witryn internetowych osób trzecich. Odwiedzając witryny internetowe osób trzecich, należy pamiętać, że dla każdej z nich opracowano indywidualne oświadczenie o ochronie prywatności. Chociaż spółka JET z wielką starannością wybiera witryny internetowe, do których umieszcza łącza, nie może brać odpowiedzialności za sposób, w jaki właściciele tych witryn przetwarzają dane osobowe użytkowników.

Miejsca przesyłania danych użytkownika

Spółka może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może to wiązać się z przekazywaniem danych do innych systemów prawnych lub uzyskiwaniem do nich dostępu z innych systemów prawnych, w tym systemów prawnych, które nie zapewniają poziomu ochrony równoważnego z przepisami UE w zakresie ochrony danych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG spółka uwzględni wszelkie obowiązujące zobowiązania ustawowe dotyczące przekazywania danych osobowych, a w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej odpowiedniej ochrony spółka będzie bazować na odpowiednich zabezpieczeniach, w tym na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez WE. Spółka zastosowała podobne odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do swoich zewnętrznych dostawców usług — dalsze dane mogą zostać udostępnione na żądanie.

Prawa, pytania lub skargi dotyczące danych osobowych

Spółka informuje, że w odniesieniu do danych osobowych użytkownik może skorzystać z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. Do praw tych zalicza się: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (która nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem), a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z praw przysługujących użytkownikowi, powinien on skontaktować się ze spółką, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności.

W przypadku żądań dotyczących przetwarzania lub udostępniania danych osobowych związanych z JET for Business i/lub kartą JET for Business należy kontaktować się z osobą, która przyznała użytkownikowi dodatek pozapłacowy JET for Business (może to być pracodawca, partner biznesowy itp.). Jest to konieczne, ponieważ JET i osoba, która przyznaje użytkownikowi dodatek pozapłacowy, mają odrębne obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych spółka chętnie udzieli odpowiedzi. Chcielibyśmy również, aby użytkownicy kontaktowali się ze spółką, jeżeli mają wskazówki lub sugestie dotyczące doskonalenia jej zasad ochrony prywatności.

Bezpieczeństwo

Spółka JET bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i dlatego podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnieniem i zmianami bez upoważnienia. Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności.

Urząd ochrony danych

Oprócz możliwości złożenia skargi bezpośrednio w spółce, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z takim organem nadzorczym.

Sposoby kontaktu ze spółką

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i/lub praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez spółkę, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych w spółce, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności lub skontaktować się z inspektorem i/lub radą ds. ochrony danych:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer/ Privacy Council — Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Holandia

Zmiany oświadczenia o ochronie prywatności

W związku ze zmianami prawnymi, technicznymi lub biznesowymi spółka może okresowo zmieniać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. W przypadku zmiany oświadczenia o ochronie prywatności spółka podejmie odpowiednie środki w celu poinformowania użytkownika o tym fakcie stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nią zmian. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych, spółka uzyska zgodę użytkownika na wprowadzenie wszelkich istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Spółka zachęca użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego oświadczenia, aby uzyskać najnowsze informacje w sprawie postępowania spółki w odniesieniu do ochrony prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być zmieniane i zostało ostatnio zmienione w dniu 28 Kwiecień 2022.